MEIN GEDICHT DES MONATS MAI
 




           

WINZLIED

 
bei uns in de provinz do

do winze mer

do unse mer

bei uns in de provinz do

do bei mer uns pro uns

 

jo do bei uns

do frei mer uns

halli hallo

uns winzer do beim brot

juchhei

uns winzer do beim brot

 

un in uns.

un in uns

un in uns

prots un winsts